Strony internetowe uk, Sklepy internetowe, Drukarnia uk, Pozycjonowanie UK

I. Obowiązki Usługodawcy1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, Umowie lub innych zobowiązaniach.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań dla ochrony swojego Systemu przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami.
3. W przypadku Usług dostępnych za pomocą hasła, Usługodawca zobowiązuje się do jego przekazania w sposób ustalony przez obie strony, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zerwania umowy w przypadku niewywiązywania sie klienta ze swoich obowiązków.

II. Ochrona danych osobowych oraz poufność informacji1. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie i Przetwarzaniu Danych Osobowych 2. Usługobiorca oświadcza, że znane jest mu prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych.
3. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy danych osobowych Usługobiorcy oraz do nieudostępniania ich innym podmiotom.
4. O ile Usługobiorca tego nie zastrzeże, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Usługobiorcy (nazwa firmy, adres strony internetowej) na swojej liście referencyjnej .
5. O ile Usługobiorca tego nie zastrzeże, Usługodawca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Usługodawcy w stopce witryny internetowej.

 

III. Obowiązki Usługobiorcy1. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania na swoich stronach WWW, serwerach FTP treści obraźliwych, pornograficznych, o charakterze nielegalnym lub innych zabronionych obowiązującym prawem.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Systemu Usługodawcy do kolportowania Spamu.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przyzwoitego zachowania w Internecie w czasie korzystania z Systemu Usługodawcy.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony otrzymanym od Usługodawcy hasłom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Systemu dokonany przy pomocy prawidłowego hasła.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do wnoszenia opłat wskazanych w Cenniku i Umowie we wskazanych terminach.

IV. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW lub udostępniane na serwerach FTP lub kolportowane poprzez system poczty elektronicznej przez Usługobiorcę. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Systemu, spowodowane prze czynniki niezależne od Usługodawcy, w szczególności przez dostawców łącz internetowych, energii lub innych mediów niezbędnych do prawidłowego działania Systemu.

 

V. Zamówienie

1. Usługobiorca zobowiązany jest do wniesienia opłaty z góry za przyszły projekt graficzny lub druk i do podpisania umowy na zlecenie. Czas realizacji jest ustalany przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca ma 2 dni na akceptację projektu. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi żadnych uwag w przeciągu 1 dnia roboczego od daty zaakceptowania projektu przyjmuje się, że projekt zaakceptował i Usługobiorca zobowiązany jest pokryć koszty zamówienia, nawet, jeśli anuluje zamówienie po upływie 2 dni.

VI. Utrzymanie Strony Internetowej

1. Oplata roczna pokrywa koszty serwera, domeny oraz jednego konta emailowego i jest ustalana przez Usługodawcę.

3. Aktualizacja strony internetowej jest wykonywana  na specjalne zamówienie i za dodatkowa opłatą— £15/ h

4. Pozycjonowanie podstawowe wliczone jest w cenę każdej witryny CMS (z samodzielną edycją treści). Istnieje możliwość dodatkowego pozycjonowania za dopłatą. Przy pozycjonowaniu podstawowym za pozycje w wyszukiwarkach Usługodawca nie odpowiada.

5. Treść do witryny internetowej musi by dostarczona przez Usługobiorcę. Zmiany w treści dokonywane przez usługodawcę są  dokonane na dodatkową opłatą.

 

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Usługobiorcę roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę muszą zostać zgłoszone pisemnie na adres siedziby Usługodawcy
3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługobiorca ma prawo do zmniejszenia opłaty abonamentowej. Opłata jest zmniejszana proporcjonalnie do czasu trwania awarii, przy czym przyjmuje się, że awaria trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 4 godzin powoduje zmniejszenie opłaty abonamentowej o kwotę odpowiadającą jednej dobie.
5. Zwrot kwoty należnej Usługobiorcy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę następuje poprzez potrącenie wymienionej kwoty z kolejnej należnej Usługodawcy opłaty abonamentowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, kwota ta zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni o upłynięcia terminu wypowiedzenia.
6. Przy ustalaniu faktycznego czasu trwania przerwy w dostawie Usług, przyjmuje się dane zarejestrowane przez system Usługodawcy.7. Zmniejszenie opłaty abonamentowej spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji wyczerpuje całkowicie odpowiedzialność Usługodawcy.7. Zmniejszenie opłaty abonamentowej spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji wyczerpuje całkowicie odpowiedzialność Usługodawcy.
7. Zmniejszenie opłaty abonamentowej spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji wyczerpuje całkowicie odpowiedzialność Usługodawcy.
8. Ze względu na charakter usługi produkty drukowane nie podlegają zwrotom.

Menu